Iz rubrike vjerovali ili ne: TROTOAR!

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko provela je postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji trotoara u ulici Branilaca. Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij ponuđača: „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko.

Sredstva u iznosu od 45.050,85 KM sa PDV-om obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu, iz Programa kapitalnih ulaganja.

Oštećenja trotoara izazvana usljed uvođenja i popravka vodovodne, plinovodne  i telefonske mreže regulisana su, te su završeni radovi na asfaltiranju trotoara u ulici Branilaca dužine cca 300 m, asfaltom AB 11, debljine 5 cm.

Prethodno su urađeni radovi na uklanjanju oštećenog asfalta na trotoaru, te zamjeni završnog sloja tamponskog materijala debljine 10-15 cm, kao i polaganju novih betonskih pasica. Izvršeno je podizanje poklopaca šahtova i vodovodnih kapa na nivo asfalta.

Tokom asfaltiranja urađene su i rampe za invalidna lica na krajevima trotoara i pješačkim prijelazima, piše press Grada Visoko.