GIK Visoko: Obavijest o glasanju putem mobilnog tima i o dostavi zahtjeva za akreditovanje posmatrača

 

Gradska izborna komisija Visoko obavještava birače da će na dan Općih izbora 2022.godine, koji će se održati 02.10.2022. godine, organizovati glasanje putem mobilnog tima, za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta.

U cilju izrade biračkog spiska birača koji će glasati u svojim domovima putem mobilnog tima, potrebno je izvršiti prijavu u Centru za birački spisak Grada Visoko – zgrada gradske uprave Visoko, soba 3a.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. Pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima,
  2. Medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje i nemogućnost glasanja na biračkom mjestu.

Na osnovu izvršenih prijava, a u skladu sa članom 19. Pravilnika o vođenju i upotrebi

Centralnog biračkog spiska, Gradska izborna komisija će sačiniti plan i izvršiti obilazak prijavljenih birača.

Prijava se može izvršiti najkasnije do 19.08.2022. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/732 500, 032/732-503, 032/732 559 i 032/732-581 kontakt osoba je Muhamed Halilbegović (CBS).

 

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA VISOKO

 

Obavještavamo vas da će Gradska izborna komisija Visoko u skladu sa Izbornim zakonom BiH i članovima 3. i 8. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 27/22), najkasnije 10 dana od dana podnošenja zahtjeva političkih subjekata za posmatranje na Općim izborima 2022. godine, koji će se održati dana 02.10.2022. godine, izvršiti akreditovanje posmatrača političkih subjekata.

S tim u vezi potrebno je da najkasnije do 17.09.2022. godine dostavite svoje zahtjeve za akreditovanje posmatrača za posmatranje Općih izbora 2022. godine.

Posmatrači koji budu akreditovani imaju pravo posmatranja rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima, kao i jednog ili više mobilnih timova i drugih izbornih mjestima.

Uz zahtjev za akreditovanje posmatrača, potrebno je dostaviti popunjenu listu predloženih posmatrača koja sadrži: ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasanja za svakog predloženog posmatrača.

Zahtjev za akreditovanje posmatrača koji politički subjekt podnese Gradskoj izbornoj komisiji Visoko smatrat će se važećim samo onda ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje političkog subjekta i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili Izborne komisije.

Dakle, lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod izborne komisije, mogu  potpisati zahtjev za akreditaciju samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti. Ukoliko politički subjekt ne ovlasti ta lica treba ovlastiti druga lica i deponovati njihove potpise.

Uz dopis dostavljamo:

  1. Zahtjev za akreditiranje posmatrača,
  2. Lista predloženih posmatrača političkog subjekta,
  3. Pravila ponašanja  i Izjava o poštivanju tajnosti glasanja.