Dobit bankarskog sektora u FBiH 250 miliona KM za samo devet mjeseci protekle godine

Na nivou bankarskog sektora u FBiH, prema izvještajnim podacima banaka sa 30.09.2019. godine, iskazan je pozitivan finansijski rezultat – dobit u iznosu od 250,9 miliona KM.

Krediti, sa učešćem od 62,8 posto, u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine, te na dan 30.09.2019. godine iznose 4,9 milijardi KM.

Depoziti su dostigli iznos od 19 milijardi KM i najznačajniji su izvor finansiranja banaka.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30.09.2019. godine iznosi 23,7 milijardi KM.

U FBiH na dan 30.09.2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 539 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.745 osoba, pokazuju najnoviji podaci Agencije za bankarstvo FBiH.