DNEVNI RED: 8. sjednica Gradskog vijeća Visoko u petak, 29. maja

8. sjednica Gradskog vijeća Visoko održat će se 29. maja 2020. godine u velikoj sali Kulturnog centra Altindag – Visoko, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne i 1. vanredne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog statuta Grada Visoko

3. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnice i Izvještaji o radu gradskih službi uprave u 2019. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2019. godini

4. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2019. godini

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019. – 31.12.2019.godine.

6. Izvještaj PIU Tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdjevanja na području GradaVisoko od 14.07. 2017. do 30.04.2020.godine

7. Nacrt strategije prema mladim Grada Visoko 2020-2024. godina

8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Visoko za period 2014- 2034. godine po skraćenom postupku

9. Prijedlog odluke o oslobađanju od naknade za zauzimanje javne površine za period juni – septembar 2020. godine

10. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti / Prijedlog odluke o kupovini zemljišta u svrhu proširenja puta Ravne

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Zaključak o produženom vremenu u određenim djelatnostima

12. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Stari grad

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina

14. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2019. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2020. godinu.

Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2019. godini

  • JU Dom zdravlja Visoko
  • JU Gradska biblioteka Visoko
  • JU Zavičajni muzej Visoko
  • JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
  • JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko
  • JU Centar za socijalni rad Visoko.

15. Vijećnička pitanja i inicijative