Danas 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, POGLEDAJTE DNEVNI RED

U četvrtak, 29.07.2021. godine u Velikoj sali Gradske uprave Visoko održat će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Nacrt statuta Grada Visoko

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu

  • 3.1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko   i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i  ostali projekti)

5. Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana „Ravne” Visoko

6. Prijedlog odluke o provođenju regulacionog plana „Ravne” Visoko

7. Nacrt odluke o usvajanju regulacionog plana „Prijeko KTK” Visoko

8. Nacrt odluke o provođenju regulacionog plana „Prijeko KTK ” Visoko

9. Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana „Prijeko” Visoko

10. Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana „Prijeko” Visoko

11. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko  za 2021.godinu,

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za nadzorne odbore      javnih preduzeća i upravne odbore i nadzorne odbore javnih ustanova i visini plaća za direktore   javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Visoko

13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradskog vijeća na Sporazum o zajedničkom  finansiranju projekta „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i polaganje kolektora otpadnih voda u Visokom” sa Agencijom za vodno područje rijeke Save Sarajevo

  • 13.1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti gradonačelniku Grada Visoko za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i polaganje kolektora  otpadnih voda u Visokom” sa Agencijom za vodno područje rijeke Save Sarajevo

14. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

  • 14.1  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č.32 i k.č.78/2 KO Gorani
  • 14.2. Prijedlog zaključka  o izjašnjenju na ponudu MZ Dobrinje za kupovinu k.č.221/2E2 KO Dobrinje
  • 14.3  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 857 KO Buci
  • 14.4  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 855  KO Buci
  • 14.5  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 849/2 KO Buci

15. Vijećnička pitanja i inicijative