Danas 7. sjednica Gradskog vijeća Visoko: POGLEDAJTE DNEVNI RED

U četvrtak, 27. maja 2021. godine u Velikoj sali Kulturnog centra Altindag – Visoko održat će se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izvod iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko  u 2020. godini, sa planom i  programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2021. godinu

Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2020. godini:

2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,

2.5. Informacija predstavnika Grada Visoko u Skupštini javnih preduzeća o održanim skupštinama javnih preduzeća Grada Visoko

2.6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

2.7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

2.8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine  JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

2.9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i  imenovanje privremenog  Nadzornog odbora

2.10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u  Skupštini JKP „Gradska    groblja“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i  imenovanje privremenog Nadzornog odbora

2.11. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora

3. Prijedlog akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030. godine

4. Prijedlog odluke o predaji kanalizacione infrastrukture na području lokaliteta Zbilje na upravljanje i korištenje JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

5. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za vatrogastvo za privredne subjekte na području grada Visoko za 2020. godinu

6. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Visoko

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2021. –  31.03.2021. godine

8. Informacija o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora  lokalnih vodovoda i Izvještaj o  poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na području grada Visoko u 2020. godini

9. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini

10. Vijećnička pitanja i inicijative.